Valvonta taloyhtiössä

Taloyhtiön organisaation valvontaa säännellään pääosin asunto-osakeyhtiölaissa. Valvovia ja valvottavia toimijoita on taloyhtiössä useita.

Hallitus

Taloyhtiöllä on aina oltava hallitus, joka voi vaikuttaa taloyhtiön asioiden hoitamiseen, asumisviihtyvyyteen ja omaisuuden arvoon. Hallitus on merkittävin valvova toimija taloyhtiössä, mutta se on myös valvonnan kohteena. Sen tehtävänä on vastata yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen ei kuitenkaan tarvitse itse näitä hoitaa vaan heidän tulee järjestää niiden hoitaminen asianmukaisella tavalla. Hallitus myös valitsee isännöitsijän ja tekee tämän kanssa isännöintisopimuksen. Sen jälkeen hallituksen tehtävänä on valvoa, että taloyhtiön hallinto ja johtaminen on sopimuksen mukaista ja, että isännöitsijällä on tarpeeksi osaamista taloyhtiön johtamiseen.

Hallitus valvoo yhtiössä tehtyjen päätösten lainmukaisuutta. Yhtiökokouksessa sen tulee valvoa, että tehdyt päätökset ovat päteviä ennen niiden täytäntöönpanemista.  Yhtiökokous yleensä valitsee hallituksen ja se voi myös erottaa tämän, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita. Yhtiökokouksessa myös päätetään hallituksen jäsenten palkkiot, jos sellaisia maksetaan. Hallitus siis valvoo yhtiökokousta, mutta samalla yhtiökokous valvoo hallituksen toimintaa. Hallitus valitsee puheenjohtajan hallituksen kokouksessa.

Isännöitsijä

Isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. isännöitsijäntodistuksen teko ja antaminen sekä yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta huolehtiminen ja varainhoidon luotettava järjestäminen. Isännöitsijän lakisääteinen velvollisuus on antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja on vastuussa yhtiövastikkeen maksamisesta. Hänellä on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja päättää asioista siellä sekä vaatia haluamansa asian käsittelyä siellä. Hän saa myös vaatia yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten muuttamista. Yhtiökokous on omistajan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä.

Yhtiökokous ja sen toiminnan valvonta

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jossa päätetään taloyhtiötä ja osakkaita koskevista asioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksia voi olla useampi vuodessa, jos yhtiöjärjestys niin määrää. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokoukseen saavat osallistua osakkaat, hallitus ja isännöitsijä. Vuokralainen saa osallistua yhtiökokoukseen yli viiden asunnon yhtiössä, kun siellä käsitellään asioita, jotka vaikuttavat hänen kotinsa tai taloyhtiön tilojen käyttöön. Vuokralaisella on silloin äänestysoikeus, jos hän edustaa vuokranantajaansa.

Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä monenlaisia asioita. Yleisimpiä ovat mm. talousarvio, vastikkeiden sekä muiden maksujen suuruus, tilinpäätöksen vahvistaminen, kunnossapito tarpeet ja selvitykset jo tehdyistä kunnossapitotöistä.

Kuten jo ylempänä mainitaan, että hallitus valvoo päätösten lainmukaisuutta harkitessaan päätösten täytäntöönpanoa. Osakkeenomistaja valvoo yhtiökokousta ja saa vaikuttaa siellä tehtyihin päätöksiin, moittia päätöksiä ja nostaa kanteen päätöksen julistamisesta mitättömäksi. Myös hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus nostaa kanne. Poliisi ja tuomioistuin toimivat taloyhtiön valvojana rikosoikeudellisen vastuun osalta.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Tilin- ja toiminnantarkastajat valvovat yhtiön laillisuusvalvontaa. He tarkastavat toiminnan, joka on tarpeen osakkeenomistajien, yhtiön, velkojien ja yleisen edun valvomiseksi. He tarkastavat ja arvioivat yhtiön hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen asianmukaisuutta sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. He teettävät tarkastuksestaan tarkastuskertomuksen.

Taloyhtiössä valvontaa toteutetaan monen eri tahon toimesta. Kun edellä mainitut toimenpiteet ja toimintamahdollisuudet ovat asukkaiden tiedossa, ei heidän tarvitse valvoa öitä murehtien taloyhtiön asioita.

Avainsanat: