Lisätietoa arvioista

SYVENTÄVÄÄ TIETOA

Lue lisää kiinteistöarvioinneista

Kiinteistöarviointi on asiantuntijapalvelua, jossa määritetään kiinteän omaisuuden tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvoa. Yleensä arvio tilataan tukemaan päätöksentekoa onpa kyseessä luototus, verotus tai kaupanteko. 

Kiinteistötarina laatii kirjallisen kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti ostotilanteessa, myyntitilanteessa ja vuokraustilanteessa, perinnönjaon ja osituksen yhteydessä, vakuusjärjestelyissä ja yritysjärjestelyissä sekä verotusta varten.

Kiinteistötarinan kirjalliset arviot laatii Ulla Lyytinen, LKV, AKA, IAT, YTM.


Kokoamme tälle sivulle syventävää tietoa arviointityöskentelystä. Mikäli sinulle herää kysyttävää, ole yhteydessä!

Toimintaa sääntelevät kiinteistöarviointilautakunnan säännöt ja Hyvä kiinteistöarviointitapa. Toimintaa myös ohjeistaa kansainvälinen arviointistandardi, IVS. Lue lisää!

Kiinteistönarvioinnissa käytettäviä arviointimenetelmiä ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä. Käytännössä käytetään usein useampaa menetelmää rinnakkain parhaan lopputuloksen takaamiseksi (yhdistelmämenetelmä). Lue lisää!

Tuottoarvomenetelmä on ammattimaisessa sijoitustoiminnassa pääasiallisin tapa arvioida investoinnin kannattavuutta ja sitä käytetään sijoituskiinteistöomaisuuden arvon määrittämiseen. Lue lisää!

Kauppa-arvomenetelmä on arviointimenetelmä, joka perustuu arvioitavan kohteen kanssa vertailukelpoisista, edustavista kohteista maksettuihin kauppahintoihin.​ Lue lisää!

Kustannusarvomenetelmässä on kyse kiinteistön jälleenhankintahinnasta. Siitä, kuinka paljon maksaisi samankaltaisen rakennuksen rakentaminen nykypäivänä. Lue lisää!

Arvon perusta on selvitys arvon määrittämisen perusolettamuksista. Oikea perusta vaihtelee arvioinnin tarkoituksen mukaan. IVS:n mukaan arvon perustoja on kolmea erilaista. Lue lisää!

Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Luovutuksen osapuolina on täytynyt olla toisistaan riippumattomat tahot vapaassa markkinatilanteessa. Lue lisää!

Kiinteistöalalla omistus- ja vuokravaihtoehtoja tarkastellaan usein sijoitushankkeissa laskentamallilla, jossa kohteen sopimuskauteen kohdistuvia kassavirtoja tarkastellaan diskontattuina nykyhetkeen. Lue lisää!

Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa. Tässä vaiheessa puolueeton arvio omaisuudesta on kannattava teettää. Lue lisää!

Maatilakokonaisuuden arvon määrittäminen tapahtuu yleensä siten, että maatilaan sisältyvän kunkin varallisuuslajin, kuten metsämaan, maatalousmaan, asuin- ja tuotantorakennusten, koneiden ja kaluston, kotieläimien, varastojen, arvopapereiden ja tuotanto-oikeuksien arvot määritetään erikseen käyttäen kysymyksessä olevaan varallisuuslajiin parhaiten soveltuvaa arvonmäärittämismenetelmää. Lue lisää!

Tavallisesti kiinteistöomaisuuteen vaikuttavat seikat jaetaan yleisiin arvotekijöihin, sijaintitekijöihin sekä kohdekohtaisiin seikkoihin. Lue lisää!

Usein kuitenkin arvioitava kiinteistö on vanhempi, jolloin sen kulumisesta ja vanhentumisesta lasketaan arvonalennus, jotta arvio on totuudenmukainen. Jotta alennus voidaan laskea, tarvitsee ymmärtää kiinteistön vanheneminen – lue siis lisää!